Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Preferent KI BV

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van
Preferent KI BV vanaf 1-1-2016  • K.v.K nr.: 13042390
A
dres: Laan ten Boomen 49, 5715AA  LIEROP

Preferent KI BV kan handelen onder de naam Preferent KI BV c.q. onder de naam Preferent KI

Artikel 1: Toepasselijkheid
01. Op al onze aanbiedingen, verkoop, levering en te verrichten diensten, zijn deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
02. Algemene voorwaarden van derden gelden slechts, indien en voor zover Preferent KI zich hiermede schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomsten
01. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende een termijn van 14 dagen. Zij kunnen te allen tijden herroepen worden  door Preferent KI, zolang deze nog niet aanvaard zijn.
02. Preferent KI behoudt zich het recht voor orders zonder opgaaf van reden te weigeren.
03. Prijzen weergegeven op de site van Preferent KI zijn slechts indicatief en binden Preferent KI niet.

Artikel 3: Levering en garantie en aansprakelijkheid
01. Aflevering geschiedt aan het met de afnemer overeengekomen afleveradres.
02. Preferent KI kan voorwaarden stellen op welke wijze producten in ontvangst genomen dienen te worden. (denk aan bepaalde veterinaire eisen/toegankelijkheid afleverplaats en bereikbaarheid).  Preferent KI is nimmer aansprakelijk  inzake opslag en gebruik van sperma na levering.
03. Een eventuele overeengekomen levertijd  is slechts indicatief en hiervan mag Preferent KI afwijken. Indien een levertijd schriftelijk als fataal is overeengekomen, is de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Bij niet leveren op de overeengekomen aflever dag mag afnemer de afname van sperma weigeren. Voor andere goederen geldt dat deze bij vertraging van meer dan 14 dagen geannuleerd kunnen worden.
04. Afnemer is gehouden om onmiddellijk na ontvangst van de geleverde goederen deze te inspecteren op kwaliteit en kwantiteit. Eventuele gebreken dienen binnen 72 uur na levering schriftelijk te worden gemeld onder opgaaf van reden en betreffende welke aflevering. Telefonisch melden mag ook en hiervan ontvangt afnemer binnen 24 uur een ontvangstbevestiging. Preferent KI zal zo spoedig mogelijk aangeven wat te doen met de reclame en over eventuele retournering  en creditering van gebrekkig geleverde goederen. Artikelen waaraan gebreken zitten, mogen nimmer ge- of verbruikt worden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
05. Preferent KI is nimmer verder aansprakelijk  dan tot de factuurwaarde van het geleverde product. Voor schade ontstaan door gebruik van een geleverd product is Preferent KI nimmer aansprakelijk tenzij Preferent KI zelf het product heeft toegediend op het bedrijf van afnemer.  Voor aansprakelijkheidstelling moet vast komen te staan dat het geleverde product niet aan de eisen heeft voldaan op moment van levering. Preferent KI kan niet instaan voor wijze van opslaan en gebruik van sperma na levering.
06. Preferent KI is nimmer aansprakelijk voor genetische defecten en/of afwijkingen in het door haar geleverd sperma. Hiervoor dient men de fokkerijorganisatie aan te spreken van herkomst. Preferent KI staat niet in voor de genetica van de fokkerij-organisatie(s),
07. Preferent KI is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade c.q. bedrijfsschade. De aansprakelijkheidsstelling is tot ten hoogste het factuurbedrag. 

Artikel  4: Eigendomsrechten
01. Afnemer zal geleverde goederen alleen voor eigen gebruik afnemen en is niet gerechtigd de zaken door te leveren aan een derde, en te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor gekocht.
02. Alle intellectuele eigendomsrechten  van Preferent KI en fokkerijorganisaties over hun licentierechten mogen nimmer geschonden worden. Eindberensperma mag nimmer als fokkerijsperma gebruikt worden. Sperma welke geleverd is, mag nimmer op een andere locatie verbruikt worden. De afnemer vrijwaart Preferent KI voor schadeclaims van fokkerijorganisaties, indien de afnemer niet conform de richtlijnen gewerkt heeft.
03. Al het sperma, wat een afnemer afneemt mag alleen gebruikt worden voor de productie van vleesbiggen en nimmer voor de productie van fokmateriaal. De enige uitzondering is, als de afnemer fokkerijsperma bestelt, afneemt en verbruikt voor alleen de eigen locatie en mits schriftelijk overeengekomen met de betreffende fokkerijorganisatie. Bij verkoop van fokkerijdieren, dient hierover altijd contact opgenomen te worden met de fokkerijorganisatie onder wiens toestemming het fokkerijsperma geleverd is.

Artikel 5: Facturatie en betaling.
01. Afnemer kan betalen door afgifte toestemming automatische incasso c.q. door bankoverschrijving. Alle facturen dienen steeds binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.
02. Bij niet tijdige betaling is Preferent KI gerechtigd de leveringen direct te stoppen. Preferent KI is te allen tijden gerechtigd om voor levering een waarborgsom te vorderen .
03. Alle feitelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van de factuur/facturen komen voor rekening van de afnemer. Vanaf vervaldatum van de factuur wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, bij niet tijdige betaling.
04. Reclames ten aanzien van facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Te laat ingediende reclames behoeven niet door Preferent KI in behandeling te worden genomen.

Artikel 6: Overmacht
01. Onder overmacht aan de zijde van Preferent KI wordt ten deze verstaan, elke van haar wil onafhankelijke c.q. onvoorzienbare en onvoorziene omstandigheden waardoor de nakoming van verbintenissen  waarop deze voorwaarden van toepassing zijn tijdelijk c.q. blijvend verhinderd wordt.

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan veterinaire maatregelen, dierziektes, importverboden, vervoersverboden, werkstakingen, transportmoeilijkheden, toeleveringsproblemen van goederen, brand, inbraak, waterschade, defecten aan machines en  inpakapparatuur, storingen in nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektra, problemen met telefoonverbindingen, internetverbindingen en dergelijke  en het opgelegd krijgen van in- en uitvoerbeperkingen en andere overheidsmaatregelen, waaraan het bedrijf zich dient te houden.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
01. Op alle aangelegenheden waarbij Preferent KI partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
02. De rechter in het arrondissement van Preferent KI is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Preferent KI het recht het geschil voor te leggen aan volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 8: Wijzingen
01. Preferent KI is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze zijn dan van kracht vanaf de datum dat afnemer hiervan kennis heeft vernomen.